Strona główna
Polska wersjaEnglish versionUkrainian versionStrona główna

"Podróżujące" prawo do opieki zdrowotnej

 

Każdy obywatel państwa członkowskiego UE ma prawo do swobodnego podróżowania, podejmowania pracy, studiowania i zamieszkania w wybranym przez siebie państwie Wspólnoty. Jeżeli posiada on ubezpieczenie zdrowotne w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w jakimkolwiek z krajów Wspólnoty, to prawo do opieki "podróżuje" wraz z nim. Zasady udzielania tej opieki i jej zakres określają przepisy UE o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jedną z głównych zasad wyrażanych w przepisach unijnych jest zasada swobodnego przepływu osób, czyli zasada swobodnego podróżowania, przebywania i zamieszkiwania obywateli Unii Europejskiej na terytorium każdego z państw członkowskich Wspólnoty. Potrzeba zagwarantowania ciągłości nabytych praw ubezpieczonym obywatelom Unii Europejskiej korzystającym ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się po terytorium Wspólnoty przyczyniła się do stworzenia przepisów wspólnotowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obowiązujących na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej.

W stosunku do przepisów państw członkowskich z zakresu zabezpieczenia społecznego przepisy wspólnotowe nie stawiają wymogu harmonizacji, czyli ich ujednolicenia, a mają jedynie na celu koordynację tych systemów. Oznacza to, że każde państwo członkowskie posiada własny system zabezpieczenia społecznego. Również państwa, które przystąpią do Wspólnoty zachowają własne, dotychczas obowiązujące systemy zabezpieczenia społecznego ze wszelkimi cechami wyodrębniającymi, wyróżniającymi je od takich systemów obowiązujących w innych państwach członkowskich.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRACOWNICY PRZYGRANICZNI I PRACOWNICY SEZONOWI - charakterystykazakres opieki zdrowotnej

PRACOWNICY WYSŁANI, DELEGOWANI - charakterystyka - zakres opieki zdrowotnej

CZŁONKOWIE RODZINY I OSOBY POZOSTAŁE PRZY ŻYCIU - charakterystyka - zakres opieki zdrowotnej


 

CZEGO MOŻEMY OCZEKIWAĆ ???

 

Osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne w jednym z Państw Członkowskich korzystają ze świadczeń zdrowotnych w innym kraju należącym do Wspólnoty na takich samych zasadach i w takim samym zakresie w jakim przysługują one obywatelowi kraju, w którym sie leczą. Kompetencje w zakresie organizacji systemu opieki zdrowotnej Unia Europejska pozostawiła w gestii Państw Członkowskich. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są terytorialne systemy zdrowotne ograniczone do powierzchni danego Kraju Członkowskiego. Wspólnota jedynie koordynuje systemy ubezpiecznia zdrowotnego (zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach Rady EWG Nr 1408/71 i Nr 574/72) w poszczególnych państwach.

Należy jednak pamietać o tym, że dostępność do świadczeń zdrowotnych za granicą podlega pewnym restrykcjom:

 • jeśli chodzi o pobyty czasowe, w tym także turystyczne, obywatele poszczególnych państw Unii Europejskiej przebywając na terytorium innego państwa Wspólnoty mają prawo do świadczeń zdrowotnych jedynie w nagłych przypadkach (np. wypadki, nagłe zachorowania). Obostrzenie to nie dotyczy emerytów i rencistów, którym przysługuje prawo do wszystkich świadczeń.
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie medyczne za granicą na koszt własnego ubezpieczyciela musimy najpierw uzyskać zgodę instytucji w której jesteśmy ubezpieczeni (zgoda Prezesa NFZ).

Często kwestią sporną bywa uznanie danej dolegliwości za nagłą, wymagającą natychmiastowej pomocy, bądź za taką, która kwalifikuje się do leczenia w kraju w którym podlegamy ubezpieczeniu. Decyduje o tym lekarz udzielający pomocy.

To lekarz określa dlaszy tok naszego leczenia.


 

 BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!!

 

Od nowego roku wszystkie państwa członkowskie UE i EOG zastąpiły papierowe formularze E 111 plastikową Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

 

 

 

Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

 

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

 • imię;
 • nazwisko;
 • data urodzenia;
 • PESEL;
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;
 • numer identyfikacyjny Karty;
 • data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

 

Otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego moga jedynie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Każda osoba ubezpieczona (każdy członek rodziny), otrzymuje osobną Kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża kilkuosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinny posiadać EKUZ.

 

Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego, np.:

 • w celach turystycznych;
 • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych;
 • w związku z krótką podróżą służbową;
 • w celu podjęcia studiów;
 • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.

 

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie mogą otrzymać osoby, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, oraz osobom, których ubezpieczenie w NFZ wygasło.

Gdy dana osoba straciła uprawnienie do posługiwania się EKUZ, a mimo wszystko nadal jej używa, może ona zostać zobowiązana do pokrycia kosztów leczenia, z którego skorzystała w innym państwie członkowskim.

 

Aby otrzymać EKUZ należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można odebrać osobiście w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać tutaj

Wypełniony wniosek wraz z  włąściwymi załącznikami należy złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:

 • osobiście;
 • pocztą;
 • faksem.

 

Podkarpacki OW NFZ:

35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8, tel. (17) 860-41-15, 860-41-37, 860-41-66, faks (17) 860-42-28
e-mail: punkt_rzeszow@nfz-rzeszow.pl
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, tel. (13) 420-38-70, faks (13) 420-38-72
e-mail: punkt_krosno@nfz-rzeszow.pl
39-300 Mielec, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, tel. (17) 583-08-63, faks (17) 583-06-95
e-mail: punkt_mielec@nfz-rzeszow.pl
37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6/111, tel./faks (16) 678-60-19
e-mail: punkt_przemysl@nfz-rzeszow.pl
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38, tel./faks (13) 464-12-15
e-mail: punkt_sanok@nfz-rzeszow.pl
37-450 Stalowa Wola, ul. 1-Sierpnia 12, tel. (15) 842-01-19, faks (15) 844-73-96 wew. 215
e-mail: punkt_stawola@nfz-rzeszow.pl

 

Posiadacze EKUZ są uprawnieni do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi im kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia. Jeśli chodzi o tzw. planowane leczenie to EKUZ nie daje w tym zakresie żadnych uprawnień.

Posiadacze EKUZ są uprawnieni do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie. Dodatkowo istotnym jest fakt, iż w większości państw również placówki działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia pobierają opłaty od ubezpieczonych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zwalnia z ponie sienia takich kosztów.

 

W przypadku gdy nie jest się uprawnionym do posiadania EKUZ istnieje konieczność skontaktowania się telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w Polsce z Oddziałem Wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Oddział powinien wystawić wówczas Certyfikat Zastępczy (papierowy dokument zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego), który może zostać dostarczony pocztą lub faksem.

Jeśli nie powiedzie się próba uzyskania Certyfikatu Zastępczego, nie oznacza to, że nie zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna. Jednak występuje wtedy duże prawdopodobieństwo, że osoba która takiego Certyfikatu nie posiada zobowiązana zostanie do pokrycia pełnych kosztów leczenia. Należy wtedy zachować wszystkie rachunki i dowody zapłaty.


opublikowano: 14 kwietnia 2006 10:12

Strona głównaDrukujPoczątek strony
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
wsiz@wsiz.rzeszow.pl